Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Pricebusters Solar Energy B.V. en Pricebusters Nederland B.V.

Pricebusters Solar Energy B.V. (hierna: “Pricebusters. KvK nr. 85235342)
Pricebusters Nederland B.V. (hierna: “Pricebusters. KvK nr. 85235075)

Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingezien op het kantoor van Pricebusters en zullen op verzoek onverwijld worden toegezonden.

1) Toepasselijkheid, afwijzing voorwaarden koper, geldigheidsduur offertes

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing open maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Pricebusters, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Pricebusters van de door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (hierna: de “Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door Pricebusters en de aankoop door de koper van goederen en diensten (hierna: de “Producten”), tenzij en voor zover met Pricebusters uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

1.2 Eventuele voorwaarden en bedingen die vermeld zijn in een (of meerdere) document(en) die de koper doet uitgaan vóór of na het door Pricebusters doen uitgaan van enig document waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Pricebusters van de hand gewezen en terzijde geschoven. De betreffende voorwaarden en bedingen van de koper zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Pricebusters en zijn op geen enkele wijze bindend voor Pricebusters.

1.3 Door Pricebusters uitgebrachte offertes kunnen worden aanvaard binnen de door Pricebusters in de offerte vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte. Elke offerte kan door Pricebusters worden ingetrokken of herroepen op elk tijdstip vóórdat Pricebusters het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper heeft ontvangen.

2) Prijzen en aanbod

2.1 De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering vanaf de verkooplocatie van Pricebusters of een andere door Pricebusters aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen koper en Pricebusters.

2.2 De prijzen zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstop volgens de wet van toepassing zijn op de Producten of andere kosten. Pricebusters zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Pricebusters volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

2.3 Door koper gewenste wijzigingen in specificatie of aantallen, kunnen gevolgen hebben voor de prijzen/of levertijd van de Producten. Op nabestellingen kunnen andere prijzen en levertijden van toepassing zijn.

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3 ) Betaling, rente en kosten, opschorting

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Pricebusters en de koper, brengt Pricebusters de prijs van de geleverde Producten bij de koper in rekening voor aflevering van de Producten in overeenstemming met de van toepassing zijnde leveringswijze.

3.2 Betaling is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Pricebusters en de koper.

3.3 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van Pricebusters.
Als in termijnen wordt geleverd, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij Pricebusters met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft.

3.4 Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Pricebusters eventueel op grond van het toepasselijke recht heeft, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van één (1) procent per maand of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling.

3.5 Indien de koper, nadat zij door Pricebusters – in de vorm van een herinnering – is gemaand tot betaling van een factuur waarvan de vervaldatum is verstreken, deze niet alsnog binnen veertien (14) dagen heeft voldaan, is de koper een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van vijftien (15) procent – of de maximale wettelijke toegestane vergoeding – van de openstaande hoofdsom verschuldigd aan Pricebusters.
Indien Pricebusters tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat zullen de kosten daarvan integraal voor rekening van de koper komen.

3.6 Alle leveringen van Producten door Pricebusters zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Pricebusters. Indien naar de mening van Pricebusters de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Pricebusters volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Pricebusters overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Pricebusters in het kader van de Overeenkomst.

3.7 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Pricebusters het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan Pricebusters overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Pricebusters in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4) Levering, eigendomsvoorbehoud

4.1 Producten worden af fabriek (Ex-Works volgens INCOTERMS, meest recente versie) door Pricebusters geleverd door een door Pricebusters te bepalen transporteur, tenzij schriftelijk een andere leveringswijze overeengekomen is. De kosten van het transport vanaf de onderneming van Pricebusters zijn voor de koper. Vanaf het moment dat de Producten door Pricebusters aan de transporteur zijn aangeboden gaat het met de Producten verbonden risico van verlies over op de koper.

4.2 Door Pricebusters opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en Pricebusters kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of na de opgegeven leveringsdatum. Pricebusters zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.

4.3 De koper dient Pricebusters er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient Pricebusters een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien Pricebusters niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.

4.4 De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele rente en/of kosten terzake, en volledige betaling voor eventuele andere door de koper bestelde Producten en/of de betaling van een vordering die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst. Totdat de eigendom van de Producten op de koper is overgegaan, mag de koper de Producten niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een derde of een recht op of de eigendom van de Producten aan een derde verlenen dan wel overdragen, behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt. De koper moet ervoor zorgen dat de Producten identificeerbaar blijven als van Pricebusters verkregen Producten. Pricebusters is gerechtigd om het aan koper in het kader van de door Pricebusters gemaakte aanspraak op haar eigendomsvoorbehoud voor de door Pricebusters geleverde Producten te crediteren bedrag een aftrek toe te passen voor waardevermindering wegens beschadiging, veroudering, ontbreken van verpakking en kosten. De koper zal Pricebusters (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar de koper de Producten opgeslagen heeft. Mocht de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Pricebusters niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is de koper op verzoek van Pricebusters verplicht op eigen kosten die Producten aan Pricebusters te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en de koper zegt toe om aan Pricebusters alle medewerking te verlenen om Pricebusters in staat te stellen om haar Producten op te (doen) halen.

4.5 Indien de leveringscapaciteit van Pricebusters door enige oorzaak beperkt is, heeft Pricebusters het recht om de beschikbare Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder Producten verkocht en geleverd worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst, zonder dat voor Pricebusters enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5) Overmacht

5.1 Pricebusters is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:

(i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de Producten; of (ii) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende en/of in de wet of jurisprudentie.

5.2 Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals bedoeld in artikel 5.1, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor Pricebusters geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5.3 Met de term “Overmacht” wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van Pricebusters en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van Pricebusters.

5.4 Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Pricebusters verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft Pricebusters het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

6) Garantie

6.1 Pricebusters garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in goederen ingebed is of met goederen geleverd is door Pricebusters of software waarvoor derden het auteursrecht hebben) op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk overeengekomen zijn of die Pricebusters bij de verkoop schriftelijk heeft medegedeeld), vrij zal zijn van gebreken voor wat betreft materialen en vervaardiging en in wezenlijke mate zal beantwoorden aan de specificaties van Pricebusters voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Pricebusters schriftelijk ingestemd heeft.

Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. Identieke Producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij een dergelijk minimaal kleurverschil worden de Producten geacht aan de specificatie te voldoen. Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.

6.2 De enige en uitsluitende verplichting die Pricebusters heeft en de enige en uitsluitende remedie die de koper heeft met betrekking tot claims onder deze garantie is beperkt tot, naar keuze van Pricebusters, (1) het repareren, of (2) het zorgen voor een vervanging van het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product, of (3) een gepaste vergoeding voor de koopprijs daarvan. Pricebusters zal een redelijke tijd gegund worden voor die reparatie, vervanging of vergoeding.
Pricebusters is gerechtigd om naar eigen keuze het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product te vervangen door een product met geringe afwijkingen qua ontwerp en/of specificaties die de werking van het overeengekomen Product /de overeengekomen Producten niet beïnvloeden. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Pricebusters zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

6.3 Indien een aanspraak uit hoofde van de garantie terecht is, zal Pricebusters de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.

6.4 Niettegenstaande het bovenstaande heeft Pricebusters geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan milieutesten of testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de van toepassing zijnde gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het Product.

6.5 Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande uitsluitend rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Pricebusters van de hand gewezen.

6.6 Pricebusters behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe producten/onderdelen.

6.7 Met inachtneming van de in artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat dit artikel 6 een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van Pricebusters in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten die op grond hiervan geleverd worden.

7) Beperking van de aansprakelijkheid

7.1 Pricebusters is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan wel schadevergoedingen opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de verkoop van Producten of diensten door Pricebusters of het gebruik daarvan ongeacht of deze schadevergoedingen gebaseerd zijn op onrechtmatige daad, waarborg contractuele relatie of enige andere juridische grondslag, en zelfs indien Pricebusters op de hoogte gebracht is of zich bewust is van de mogelijkheid van dergelijke schade(-vergoedingen). De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Pricebusters jegens de koper in het kader van enige Overeenkomst is beperkt tot een bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst, of het tot een bedrag ter hoogte van de uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pricebusters als dat lager is dan tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met de betreffende Overeenkomst.

7.2 Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen twee maanden na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen die niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.

8) Geheimhouding

8.1 De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens, waaronder uitdrukkelijk begrepen ten behoeve van de koper opgestelde offertes en plannen, die door Pricebusters aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van Pricebusters. Het is de koper verboden om enige van deze vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de in het onderhavige document beoogde verkooptransactie. Door te handelen in strijd met dit verbod verbeurt de koper een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000, onverminderd het recht van Pricebusters om volledige schadevergoeding te vorderen.

9) Overdracht en verrekening

9.1 De rechten of verplichtingen van koper in het kader van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper eventueel heeft met Pricebusters. De koper zal de verschuldigde betalingen voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

10) Ontbinding, vernietiging

10.1 De koper doet afstand van zijn rechten de ontbinding of vernietiging van een Overeenkomst in te roepen op welke grond dan ook, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Het bepaalde in artikel 10.1 is niet van toepassing als de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

11) Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1 Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.

11.2 De rechtbank Gelderland te Zutphen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die niet in der minne beslecht kunnen worden, met dien verstande dat Pricebusters te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de koper via enige andere bevoegde rechtbank.

11.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst.

12) Inbreuk en beëindiging

12.1 Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Pricebusters eventueel heeft of ten dienste staan van Pricebusters uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan Pricebusters door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:

(a) enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;

(b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt;

(c) er sprake is van een wijziging in de zeggenschap over of eigendom van de koper.

12.2 Zodra zich een van de in artikel 12.1 genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. In geval van vernietiging, beëindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beëindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

13) Overige bepalingen

13.1 Als, door welke oorzaak dan ook, één of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, maar blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

13.2 Indien Pricebusters nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel en evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de Overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet Solar Energy)