Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Pricebusters Solar Energy B.V. en Pricebusters Nederland B.V.

Pricebusters Solar Energy B.V. (hierna: “Pricebusters. KvK nr. 85235342)
Pricebusters Nederland B.V.  (hierna: “Pricebusters. KvK nr. 85235075)

 

 1. Toepasselijkheid, afwijzing voorwaarden koper, geldigheidsduur offertes

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna: de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen van Pricebusters, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door Pricebusters van  door  koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (hierna: de “Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door Pricebusters en de aankoop door  koper van goederen en diensten (hierna: de “Producten”), tenzij en voor zover met Pricebusters uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden in geval van een Overeenkomst met een persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (consument) slechts voor zover deze voorwaarden niet in strijd zijn met de wet.

1.2 Eventuele voorwaarden en bedingen die vermeld zijn in een (of meerdere) document(en) die de koper doet uitgaan vóór of na het door Pricebusters doen uitgaan van enig document waarin deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door Pricebusters van de hand gewezen en terzijde geschoven. De betreffende voorwaarden en bedingen van de koper zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door Pricebusters en zijn op geen enkele wijze bindend voor Pricebusters.

1.3 Door Pricebusters uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte uitdrukkelijk anders aangegeven. De Overeenkomst komt tot stand indien koper op basis van een ontvangen offerte een order plaatst en Pricebusters de aanvaarding van deze order schriftelijk bevestigt. Van een stilzwijgende aanvaarding van een order is uitsluitend sprake bij de eerste gehele of gedeeltelijke levering van de Producten. Niet vrijblijvende orders kunnen worden aanvaard binnen de door Pricebusters in de offerte vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte. Elke niet vrijblijvende offerte kan door Pricebusters worden ingetrokken of herroepen op elk tijdstip vóórdat Pricebusters het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper heeft ontvangen.

 1. Prijzen en aanbod

2.1 De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn, behoudens voor zover anders overeengekomen, gebaseerd op levering vanaf de verkooplocatie van Pricebusters of een andere door Pricebusters aan te wijzen locatie.

2.2 Door Pricebusters opgegeven prijzen zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke bij het tot stand komen van de Overeenkomst of op enig moment nadien volgens de wet van toepassing zijn op de Producten of andere kosten. Pricebusters zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien Pricebusters volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

2.3 Door koper gewenste wijzigingen in specificatie of aantallen, kunnen gevolgen hebben voor de prijzen/of levertijden van de Producten. Op nabestellingen kunnen andere prijzen en levertijden van toepassing zijn.

2.4 De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Betaling, rente en kosten, opschorting

3.1 Betaling is verschuldigd binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen Pricebusters en de koper. Pricebusters kan verlangen dat betaling van de prijs van de geleverde Producten vóór dan wel uiterlijk bij levering dient te zijn voldaan.

3.2 Alle betalingen dienen te geschieden op het door Pricebusters opgegeven bankrekeningnummer.
Als in termijnen wordt geleverd, kan elke termijn afzonderlijk in rekening worden gebracht en dient deze op de vervaldatum te worden voldaan.  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling.

3.3 Naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Pricebusters eventueel op grond van het toepasselijke recht heeft, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, op alle achterstallige betalingen rente in rekening gebracht tegen een tarief van één (1) procent per maand of – indien dit hoger is – tegen de van toepassing zijnde wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de datum van volledige betaling.

3.4 Indien de koper ter zake van een factuur waarvan de vervaldatum is verstreken, – is gemaand tot betaling en deze niet alsnog binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de aanmaning koper heeft bereikt, heeft voldaan, is de koper een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend op basis van de op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) gebaseerde staffel.  
Indien Pricebusters tot gerechtelijke maatregelen overgaat ter incasso van een openstaande factuur zullen de daarmee verbonden redelijke daadwerkelijke kosten daarvan integraal voor rekening van de koper komen. Deze bepaling is niet van toepassing in geval de overeenkomst wordt gesloten door koper niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

3.5 Alle leveringen van Producten door Pricebusters zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door Pricebusters. Indien naar de mening van Pricebusters de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan Pricebusters volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan Pricebusters overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Pricebusters in het kader van de Overeenkomst.

3.6 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, dan wel anderszins in gebreke is, heeft Pricebusters het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te op te schorten totdat de koper de verschuldigde bedragen heeft voldaan en kan Pricebusters overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens Pricebusters in het kader van de Overeenkomst. Dit recht bestaat naast en treedt derhalve niet in de plaats van overige rechten en rechtsmiddelen voortvloeiend uit de Overeenkomst of de wet.

 1. Levering, eigendomsvoorbehoud

4.1 Producten worden af fabriek (Ex-Works volgens INCOTERMS, meest recente versie) door Pricebusters geleverd door een door Pricebusters te bepalen transporteur, tenzij schriftelijk een andere leveringswijze overeengekomen is. De kosten van het transport vanaf de onderneming van Pricebusters zijn voor de koper. Vanaf het moment dat de Producten door Pricebusters aan de transporteur zijn aangeboden gaat het met de Producten verbonden risico van verlies over op de koper.

4.2 De markt van zonnepanelen kenmerkt zich door een bepaalde mate van leveringsonzekerheid al dan niet in verband met beschikbaarheid van grondstoffen en fluctuerende prijzen. Door Pricebusters opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering en op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum. Aan het door Pricebusters niet kunnen voldoen aan een bij benadering opgegeven levertermijn kan koper geen rechten ontlenen, in het bijzonder geen vordering tot vergoeding van schade. Indien na het verstrijken van een bij benadering opgegeven levertermijn twee maanden zijn verstreken en Pricebusters niet in staat is binnen deze twee maanden de Producten te leveren, heeft koper het recht de Overeenkomst, voor het daarvan niet uitgevoerde onderdeel, buitengerechtelijk te ontbinden.  Pricebusters zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen.  

4.3 Ingeval het overeengekomen door Pricebusters te leveren Product speciaal overeenkomstig een door de koper opgegeven maat dient te worden geproduceerd, bedraagt de termijn als bedoeld in de vierde volzin van het vorige lid drie maanden.

4.4 Indien de leveringscapaciteit van Pricebusters door enige oorzaak beperkt is, heeft Pricebusters het recht om de beschikbare Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over alle door overige kopers bij Pricebusters gedane orders. Dit kan ertoe leiden dat, afhankelijk van de gegeven situatie, aan de koper minder Producten verkocht en geleverd (kunnen) worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst, zonder dat voor Pricebusters enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade. In geval koper niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) en de acceptatie van de minderlevering in redelijkheid van hem niet kan worden verwacht, is de koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

4.5 De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij feitelijke levering en op voorwaarde van volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventueel ter zake verschuldigde rente en/of kosten.  Totdat de eigendom van de Producten op de koper is overgegaan, mag de koper de Producten niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een derde of anderszins aan een derde, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet aan een derde in gebruik geven, behalve voor zover dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van diens beroep of bedrijf. De koper moet ervoor zorgen dat de Producten identificeerbaar blijven als van Pricebusters verkregen Producten. Pricebusters is gerechtigd om het aan koper in het kader van de door Pricebusters gemaakte aanspraak op haar eigendomsvoorbehoud voor de door Pricebusters geleverde Producten te crediteren bedrag een aftrek toe te passen voor waardevermindering wegens beschadiging, veroudering, ontbreken van verpakking en kosten. De koper zal Pricebusters (of haar vertegenwoordiger) te allen tijde vrije toegang bieden tot de locatie waar de koper de Producten heeft opgeslagen. Mocht de koper zijn betalingsverplichtingen jegens Pricebusters niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is de koper op verzoek van Pricebusters verplicht op eigen kosten die Producten aan Pricebusters te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan en de koper zegt toe om aan Pricebusters alle medewerking te verlenen om Pricebusters in staat te stellen om haar Producten op te (doen) halen.

 1. Overmacht

5.1 Pricebusters is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Onder een geval van overmacht wordt in een Overeenkomst in elk geval (ook) verstaan vertraging in of onderbreking van het productie- en/of leveringsproces bij een leverancier van Pricebusters als gevolg van bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, staking, natuurgeweld, grondstoftekort, gebrek aan transportmogelijkheden, pandemie, besmetting en overheidsmaatregelen.

5.2  In geval van overmacht, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor Pricebusters geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

5.3 Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door Pricebusters verwacht wordt dat de vertraging een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden zal duren), heeft Pricebusters het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

 1. Garantie

6.1 Pricebusters garandeert dat bij normaal gebruik in overeenstemming met de bijbehorende gebruikershandleiding de Producten (met uitsluiting van eventuele software die niet in Producten is ingebed is dan wel door Pricebusters met de Producten is meegeleverd  en software waarop derden het auteursrecht hebben) op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de leveringsdatum (of een andere periode die de partijen eventueel schriftelijk zijn overeengekomen of die Pricebusters bij de verkoop schriftelijk heeft medegedeeld), vrij zal zijn van gebreken voor wat betreft gebruikte materialen en vervaardiging en zal beantwoorden aan de specificaties van Pricebusters voor het betreffende Product of, indien van toepassing, andere specificaties waarmee Pricebusters schriftelijk heeft ingestemd. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. Identieke Producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij een dergelijk minimaal kleurverschil worden de Producten geacht aan de specificatie te voldoen. Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.

6.2 De enige en uitsluitende verplichting die Pricebusters heeft en de enige en uitsluitende remedie die de koper heeft met betrekking tot claims onder deze garantie is beperkt tot, naar keuze van Pricebusters, (1) het repareren, of (2) het zorgen voor een vervanging van het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product, of (3) geheel of gedeeltelijke terugbetaling van de  koopprijs. Pricebusters zal een redelijke tijd gegund worden voor die reparatie, vervanging of vergoeding.
Pricebusters is gerechtigd om naar eigen keuze het defecte of niet aan de specificaties beantwoordende Product te vervangen door een product met geringe afwijkingen qua ontwerp en/of specificaties die de werking van het overeengekomen Product /de overeengekomen Producten niet beïnvloeden. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van Pricebusters zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is.

6.3 In geval van een gerechtvaardigd beroep op  garantie,  zal Pricebusters de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband daarmee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.

6.4 Niettegenstaande het bovenstaande heeft Pricebusters geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek  is toe te schrijven aan milieutesten of testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de van toepassing zijnde gebruikershandleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of overige verkeerde behandeling van het Product.

6.5 Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande uitsluitend rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt deze in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Pricebusters van de hand gewezen.

6.6 Pricebusters behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in mindering te brengen. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe producten/onderdelen.

6.7 Met inachtneming van de in artikel 7 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat dit artikel 6 een uitputtende weergave vormt van de rechten van de koper op grond van non-conformiteit van de geleverde Producten in de zin van artikel 7:17 BW.

 1. Beperking van de aansprakelijkheid

7.1 Pricebusters is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet op grove schuld. In geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid is Pricebusters tevens aansprakelijk voor bewuste en onbewuste schuld.

7.2  In geval van aansprakelijkheid van Pricebusters op grond van het vorige lid, is deze aansprakelijkheid beperkt tot in het kader van de Overeenkomst redelijkerwijs voorzienbare  directe schade. De aansprakelijkheid  voor indirecte en/of gevolgschade, zoals o.a., maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, stilstand, downtime en schade van bijkomende en/of bijzondere aard, een en ander onafhankelijk van de vraag of de aansprakelijkheid van Pricebusters berust op een Overeenkomst of voortvloeit uit de wet is uitgesloten.

7.3 De totale en cumulatieve aansprakelijkheid van Pricebusters jegens de koper in het kader van enige Overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan de uitkering van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Pricebusters en, in het geval de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, in elk geval tot ten hoogste een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van het bruto factuurbedrag voor de op grond van de Overeenkomst geleverde Producten.

7.4 Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem te worden ingediend binnen twee maanden na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar te rekenen vanaf de dag waarop de koper met de schade en de aansprakelijkheid van Pricebusters bekend is geworden. Deze termijn geldt als vervaltermijn.

 1. Geheimhouding

8.1  Alle technische, commerciële en financiële gegevens, waaronder uitdrukkelijk begrepen ten behoeve van de koper opgestelde offertes en plannen, die door Pricebusters aan de koper onthuld worden vormen vertrouwelijke informatie van Pricebusters en dient koper geheim te houden. In het bijzonder is het de koper verboden de vertrouwelijke informatie op enigerlei wijze aan derden te verveelvoudigen en/of openbaren, behoudens voor zover deze informatie via openbare bronnen reeds toegankelijk is. Het is de koper voorts verboden om  de vertrouwelijke informatie  aan te wenden voor enig ander doel dan  het doel van de gesloten Overeenkomst. Overtreding van deze geheimhoudingsverplichting leidt tot verbeurte aan Pricebusters van een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding, vermeerderd met een boet van € 250,00 per dag of gedeelte van een dag waarop, in geval van een voortdurende overtreding, de overtreding voortduurt, een en ander  onverminderd het recht van Pricebusters om, in plaats van aanspraak te maken op de boete, volledige schadevergoeding te vorderen.

 1. Overdracht en verrekening

9.1 De rechten of verplichtingen van koper in het kader van de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Het beroep van koper op verrekening van een vordering van Pricebusters met eigen vorderingen is uitgesloten, behoudens voor zover sprake is van door de rechter toegewezen dan wel door Pricebusters schriftelijk erkende vorderingen.

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Alle offertes, bevestigingen en Overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.

10.2 De rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die niet in der minne beslecht kunnen worden, met dien verstande dat Pricebusters te allen tijde koper in rechte te betrekken voor de bevoegde rechter in zijn plaats van vestiging.

10.3 Het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of Overeenkomst.

 1. Inbreuk en beëindiging

11.1 Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Pricebusters eventueel heeft of ten dienste staan van Pricebusters uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan Pricebusters door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang ontbinden zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:

(a) ondanks sommatie en het stellen van een redelijke termijn voor nakoming koper enige bepaling van de Overeenkomst niet nakomt;

(b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder het beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt;

11.2 Zodra zich een van de in artikel 11.1 genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. In geval van vernietiging of beëindiging van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging of beëindiging van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

 1. Overige bepalingen

12.1 Als, door welke oorzaak dan ook, één of meer bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, maar blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

12.2 Indien Pricebusters nalaat om een beroep te doen op enig recht, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht.  

Stand: november 2022